APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Patvirtinti nauji ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai

2009 m. rugsėjo 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-546 patvirtinti nauji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai. Jie nuo 2010 m. sausio 1 d. pakeis iki šiol galiojusią Ūkio subjektų aplinkos monitoringo tvarką.
Naujieji Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai parengti vadovaujantis nauja Aplinkos monitoringo įstatymo redakcija.

Naujoje tvarkoje, lyginant su ankščiau galiojusiomis nuostatomis, numatyti šie pagrindiniai pakeitimai:

  • Praplėsta ūkio subjektų aplinkos monitoringo sąvoka ir įvestas ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas. Jis apibrėžiamas kaip stacionariuose ūkio subjektų eksploatuojamuose įrenginiuose vykstančių technologinių procesų parametrų, galinčių turėti įtakos teršalų išmetimui, energijos panaudojimo efektyvumui ir atliekų susidarymui, matavimai.
  • Nustatyti nauji kriterijai, pagal kuriuos įvertinama ar ūkio subjektai privalo vykdyti aplinkos monitoringą. Taip pat  nustatyti kriterijai pagal kuriuos ūkio subjektai turi vykdyti taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų į aplinką teršalų ar jų poveikio aplinkos kokybei monitoringą.
  • Numatyta galimybė ūkio subjektams atlikti taršos sklaidos skaičiavimus modeliavimo būdu.
  • Nustatytos aiškesnės duomenų ir informacijos teikimo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams ir visuomenei procedūros.

Nuoroda:
Aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai“.