APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

Kosmetikos gaminių notifikavimas

Nuo 2013 m. liepos 11 d. apie kosmetikos gaminius pranešti būtina pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 „Dėl kosmetikos gaminių“ patvirtintą tvarką.

Pagal reglamento Nr. 1223/2009 „Dėl kosmetikos gaminių“ (toliau Kosmetikos reglamentas) 13 straipsnio nuostatas atsakingas asmuo prieš pateikdamas kosmetikos gaminį rinkai, privalo apie jį pranešti Europos Komisijai. Pranešimas rengiamas ir pateikiamas per vieningą Pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)).

Kas turi notifikuoti?

Pranešimą apie kosmetikos gaminį turi parengti ir pateikti „Atsakingas asmuo“ arba atskirais atvejais - platintojas.

Pagal Kosmetikos reglamento 4 straipsnio nuostatas rinkai pateikiami tik tie kosmetikos gaminiai, kuriems Bendrijoje skiriamas „Atsakingas asmuo“. „Atsakingas asmuo“ užtikrina, kad kiekvienas kosmetikos gaminys rinkai būtų pateiktas laikantis tam tikrų Kosmetikos reglamente išvardytų prievolių.

Už Bendrijoje pagamintą gaminį, atsako Bendrijoje įsisteigęs gamintojas. Gamintojas raštišku pavedimu gali įgalioti Bendrijoje įsisteigusį asmenį būti „Atsakingu asmeniu“, kuris raštu praneša apie savo sutikimą.

Už kiekvieną importuotą rinkai pateiktą kosmetikos gaminį atsako jį importavęs asmuo. Importuotojas raštišku pavedimu gali įgalioti Bendrijoje įsisteigusį asmenį būti „Atsakingu asmeniu“, kuris raštu praneša apie savo sutikimą.

Platintojas tampa „Atsakingu asmeniu“, kai jis kosmetikos gaminį pateikia rinkai savo vardu ar su prekiniu ženklu arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą gaminį, kad gali būti paveikta taikomų reikalavimų atitiktis

Ne Bendrijoje įsisteigęs kosmetikos gamintojas gali įgalioti Bendrijoje įsisteigusį asmenį būti „Atsakingu asmeniu“.

Platintojas, kuris platina gaminį, ir kuriam yra paskirtas „Atsakingas asmuo“ pranešimo pateikti neprivalo.

Tačiau jei platintojas savo iniciatyva išverčia gaminio etiketę ir ketiną platinti gaminį kitoje valstybėje narėje, tuomet privalo atlikti notifikaciją.

Kokia informacija pateikiama notifikacijoje?

Notifikacijos byloje pateikiama ši informacija:

a) kosmetikos gaminio kategorija ir jos pavadinimas ar pavadinimai, padedantys nustatytį gaminį;

b) atsakingo asmens vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresas, kur galima susipažinti su gaminio informacijos byla;

c) kilmės šalis importo atveju;

d) valstybė narė, į kurios rinką pateiktas kosmetikos gaminys;

e) fizinio asmens, į kurį prireikus galima kreiptis, kontaktiniai duomenys;

f) ar yra medžiagų nanomedžiagų pavidalu;

i) jų identiškumą, įskaitant jo cheminį pavadinimą (Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (angl. IUPAC) pavadinimas) ir kitus deskriptorius, kaip nurodyta šio Kosmetikos reglamento II–VI priedų preambulės 2 punkte;

ii) numatyti galimas poveikio sąlygas;

g) pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį klasifikuojamų kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškai veikiančių reprodukciją medžiagų (CMR) pavadinimus ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) arba EB numerius;

h) pagrindinę formulę, pagal kurią kilus problemoms, būtų galima suteikti skubią ir tinkamą medicininę pagalbą.

Kai kosmetikos gaminys pateikiamas rinkai, atsakingas asmuo praneša Komisijai apie jo autentišką etiketę ir, jei įskaitoma, atitinkamos pakuotės fotografiją.

Svarbu

Nuo 2013 m. liepos 11 d. apie visus rinkai tiekiamus kosmetikos gaminius turi būti pranešta pagal Kosmetikos reglamento reikalavimus. Šią notifikaciją būtina atlikti ir tuo atveju, jei apie tiekiamus kosmetikos gaminius iki 2013 m. liepos 11 d. buvo notifikuota Vilniaus visuomenės centrui.


Mūsų paslaugos

  • Parengiame kosmetikos gaminių notifikavimą (pranešimą) ir jį pateikiame Europos Komisijai

  • Tikriname gaminių ženklinimo atitikimą Kosmetikos reglamentui

  • Tikriname gaminio sudėtinių dalių atitikimą Kosmetikos reglamentui

  • Rengiame Kosmetikos gaminių saugos ataskaitas

  • Kosmetikos gamintojams (veikiantiems Bendrijoje ir už Bendrijos ribų) ir importuotojams teikiame „Atsakingo asmens“ paslaugas

 

Reikalinga pagalba notifikuojant kosmetikos gaminius?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.