APLINKOS VADYBA - profesionalus požiūris į aplinkos apsaugą

aplinkos-vadyba_web2Mūsų tikslas padėti įmonėms efektyviai suplanuoti ir valdyti aplinkos apsaugos sritį.

Ilgametę darbo patirtį turintys mūsų specialistai atlieka Poveikio aplinkai vertinimą (PAV), rengia dokumentus dėl PAV atrankos, atlieka Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nustato sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribas, rengia paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir Taršos leidimams gauti. Kartu su paraiškomis parengiami Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai, Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planai, Aplinkos monitoringo programos ir kt. Dokumentus deriname atsakingose institucijose ir jose atstovaujame klientui.

Specializuotomis kompiuterinėmis programomis atliekame skleidžiamo triukšmo sklaidos modeliavimą ir vertinimą, modeliuojame oro teršalų ir kvapų sklaidą, atliekame poveikio aplinkos orui vertinimą.

Cheminių medžiagų ekspertai teikia REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo pagalbą, atlieka cheminių medžiagų REACH registraciją, parengia ir verčia saugos duomenų lapus (SDL), klasifikavimo ir ženklinimo informaciją.

Dirbame visoje Lietuvoje, turime sukaupę ilgametę patirtį rengiant aplinkosauginę dokumentaciją pramonės, maisto gamybos, atliekų, nuotekų tvarkymo įmonėms, gyvulininkystės ir paukštininkystės fermoms, energetikos, infrastruktūros objektams ir kt.